Synthesis and evaluation of novel inhibitors containing P1' benzoxaborole for HCV NS3/4A serine protease

Yang Liu

Yong-kang Zhang

Xianfeng Li

Suoming Zhang

Charles Ding

Qun Li

Yasheen Zhou

Jacob Plattner

Stephen Baker

Lisa Feng

Liang Liu

Wieslaw Kazmierski

Maosheng Duan

Jing-jing Ji

Joel Cooper

Richard Grimes

Matthew Tallant

Lois Wright

Gary Smith

Renae Crosby

Amy Wang

Richard Jarvest

Martin Slater

Colin Edge

Julia Hubbard

Pam Nassau

Bill Mcdowell

Tadeusz Skarzynski

Zhi-jie Ni

Xuelei Qian

Dazhong Fan

Liang Liao

Dianjun Chen

Xianta Dong

Peng Liang

Jianbin Xiao

Guanghui Li

Shuanghui Wang

Chong Li

Gang Lü

Baojuan Zhao

Xinming Zhou

Wuxin Zou

Jon Wright

0 views
0 downloads