Discovery of aryl sulfamides as elovl-6 inhitibors

Tomoyuki Kamino

Toshimichi Asakura

Takashi Mizuno

Mutsuo Nanba

Hiroyasu Shimada

Fumiaki Yamasaki

Yutaka Katou

Chika Higashi

Shin Kumadaki

Hisako Kobayashi

Hiroyasu Naba

Shigeki Matsumoto

Kazunari Nakao

Syouji Furusako

Yasuo Isomura

0 views
0 downloads