Understanding ligand-nanoparticle interactions to colloidal stability of silver nanoparticles

Jui-ting Tai

Chao-shun Lai

Yu-shan Yeh

Hsin-chia Ho

Hsiao-fang Wang

Rong-ming Ho

De-hao Tsai

0 views
0 downloads