Auger relaxation of hot electrons in CdSe quantum dots using GFSH

Dhara Trivedi

Linjun Wang

Oleg V Prezhdo

0 views
0 downloads