Conformationally gated charge transfer in DNA three-way junctions

Yuqi Zhang

Chaoren Liu

David Beratan

0 views
0 downloads