Novel approach for controlled nitrophenyl- or aminophenyl-porphyrin synthesis

Zhi Xue

Priscilla Lee

Yanming Wang

Yuan Chen

Hongli Wang

John Xin

Chi Yeung

Kevin Cheuk

0 views
0 downloads