Synthesis of magnetic nanoparticles in spherical polyelectrolyte brush as nanoreactor

Yan Zhu

Kaimin Chen

Li Li

Xuhong Guo

0 views
0 downloads