Total synthesis of tubulysins

Taku Shibue

Mika Yamazaki

Hiroyuki Ebisu

Toshihiro Hirai

Iwao Okamoto

Nobuyoshi Morita

Osamu Tamura

0 views
0 downloads