Supramolecular polymeric nanowires with tunable colors: Nucleation growth and direct functionalization

Ting Lei

Chuyang Cheng

Cui Zheng

Ye Zhou

Dehai Liang

Jian Pei

0 views
0 downloads