Initial bacterial attachment in slow flowing systems: The effects of substrate surface hydrophobicity

Hua Wang

Maysam Sodagari

Yajie Chen

Xin He

Bi Zhang Newby

Lu-kwang Ju

Gang Cheng

0 views
0 downloads