Biobased poly([omega]-hydroxyfatty acids): Synthesis, physico-mechanical properties and blends

Fei Liu

Jiali Cai

Chen Liu

Wenhua Lu

Wenchun Xie

Richard Gross

0 views
0 downloads