Development of novel, selective [F18]-PET agents for imaging of tau in Alzheimer's brains

Anna Katrin Szardenings

Daniel Cashion

Gang Chen

Umesh Gangadharmath

Felipe Gomez

Dhanalakshmi Kasi

Qianwa Liang

Changhui Liu

Vani Mocharla

Fanrong Mu

Anjana Sinha

Joseph Walsh

Eric Wang

Chungfang Xia

Chul Yu

Tieming Zhao

Wei Zhang

Hartmuth Kolb

0 views
0 downloads