Synthesis of carbon belts from coal via arc-plasma in acetylene

Chao Hu

Zhentao Li

Qiang Dong

Chang Yu

Jieshan Qiu

0 views
0 downloads