Synthesis and pharmacology of a potent and orally active CETP Inhibitor, (-)-K-18597

Tadaaki Ohgiya

Koichi Yamazaki

Kimiyuki Shibuya

Toru Miura

Ayumu Okuda

Toshiharu Arai

Taro Aoki

Katsutoshi Miyosawa

Ken Mizuno

Takeshi Murakami

Kentaro Murakami

Sohei Tanabe

0 views
0 downloads