Platinum nanoparticles on graphene nanosheets with a significant improvement in electrocatalytic activity through polymer functionlization

Daping He

Kun Cheng

Huaiguang Li

Tao Peng

Feng Xu

Shichun Mu

0 views
0 downloads