Therapeutic effects of tetracycline-loaded nanosheet for a deep burn-wound infection model

Akihiro Saito

Hiromi Miyazaki

Toshinori Fujie

Shinya Ohtsubo

Manabu Kinoshita

Daizoh Saitoh

Shinji Takeoka

0 views
0 downloads