Study of osteogenesis differentiation of hASCs in bacterial cellulose

Shan Shan Zang

Qi Zhuo

Zhi Hong Wu

Guang Yang

0 views
0 downloads