Influence of the eighth bacteriochlorophyll on the dynamics and efficiency in FMO

Jeremy Moix

Jianlan Wu

Pengfei Huo

David Coker

Jianshu Cao

0 views
0 downloads