Novel hepatitis C virus entry inhibitors, part 3: Triazine- and pyrimidine-containing aryl amides

Tao Wang

Zhongxing Zhang

Zhiwei Yin

Annapurna Pendri

Samuel Gerritz

Guo Li

Weixu Zhai

Christopher Allard

Ying Han

Kevin Pokornowski

Hua Fang

Ying-kai Wang

Carl Baldick

Daniel Tenney

Nicholas Meanwell

Paul Scola

0 views
0 downloads