Synthesized and catalytic performance of composite micro/mesporous material L-SBA-15 for FCC gasoline hydro-upgrading

Tianshu Li

Huan Niu

Aijun Duan

Zhen Zhao

Guiyuan Jiang

Jian Liu

Yuechang Wei

Huifang Hui

Baijun Liu

0 views
0 downloads