Discovery of ASP9521, a novel, potent, selective 17-HSD5 inhibitor

Kazushi Watanabe

Akio Kakefuda

Minoru Yasuda

Yasushi Amano

Kentaro Enjo

Aya Kikuchi

Takashi Furutani

Yoichi Naritomi

Yukio Otsuka

Minoru Okada

Mitsuaki Ohta

0 views
0 downloads