Kinetic study of the effect of FMN on Fe(III) oxide reduction by MtrABC proteoliposome system

Zheming Wang

Zhi Shi

Liang Shi

John Zachara

James Fredrickson

0 views
0 downloads