Regulating membrane adsorption of luminescent gold nanoparticles through pH

Mengxiao Yu

Chen Zhou

Jinbin Liu

Julia Hankins

Jie Zheng

0 views
0 downloads