Nucleobase-functionalized conjugated polymer for detection of copper(II)

Chengfen Xing

Hongbo Yuan

Hailong An

Yong Zhan

0 views
0 downloads