Hyaluronic acid-modified Fe3O4@Au core/shell nanostars for multimodal imaging and photothermal therapy of tumors

Jingchao Li

Yong Hu

Jia Yang

Ping Wei

Wenjie Sun

Mingwu Shen

Guixiang Zhang

Xiangyang Shi

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com