Targeted CT imaging of human hepatocellular carcinoma using low-generation dendrimer-entrapped gold nanoparticles modified with lactobionic acid

Yiyun Cao

Yao He

Hui Liu

Yu Luo

Mingwu Shen

Jindong Xia

Xiangyang Shi

0 views
0 downloads