Improved synthesis of trans/cis-4-(boc-amino)-4-methyl cyclohexanol

Shuqiang Zhang

Lei Chen

Yuanpeng Chen

Hui Li

Xihan Wu

Minmin Yang

0 views
0 downloads