β-Substituted fosmidomycin analogs targeting 1-deoxy-d-xylulose-5-phosphate reductoisomerase: Synthesis, structural biology, and antimalarial properties

René Chofor

Sanjeewani Sooriyaarachchi

Martijn Risseeuw

Terese Bergfors

T. Jones

Sherry Mowbray

Serge Van Calenbergh

0 views
0 downloads