Design, synthesis, and properties of 3D molecules for organic photovoltaic applications

Seth Marder

Kostiantyn Ziabrev

Xiaochu Ba

Yeli Fan

Siyuan Zhang

Junxiang Zhang

Marcel Said

Stephen Barlow

Timothy Parker

Aram Amassian

Rylan Wolfe

John Robert Reynolds

Qinqin Shi

Simon Blakey

0 views
0 downloads