Synthesis of beta modified TUD-1 material and its application in the catalysts for the hydrodesulfurization of FCC diesel

Aijun Duan

Zesheng Xia

Zhen Zhao

Honglei Zhang

Jiyuan Fan

0 views
0 downloads