Chemical composition and anti-hyperglycaemic effects of triterpenoids enriched Eugenia jambolana Lam. berry extracts

Yuanyuan Li

Jialin Xu

Chunhui Yuan

Hang Ma

Tingting Liu

Feifei Liu

Navindra Seeram

Li Han

Xueshi Huang

Liya Li

0 views
0 downloads