Elastomeric conducting polyaniline templated with star block copolymers

Hangjun Ding

Mingjiang Zhong

Haosheng Wu

Sangwoo Park

Jacob Mohin

Luke Klosterman

Zhou Yang

Huai Yang

Krzysztof Matyjaszewski

Christopher Bettinger

0 views
0 downloads