Prediction of the vapor-liquid equilibrium of chemical reactive systems containing formaldehyde using the COSMO-RS method

Zhenmin Bai

Huihong Liu

Yansheng Liu

Lehuan Wu

0 views
0 downloads