Solution-Chemistry control of Mg2+-calcite interaction mechanisms: Implication for biomineralization

Jie Xu

Jianhua Wang

Henry Teng

Jie Xu

Jianhua Wang

Henry Teng

0 views
0 downloads