Dynamic mechanical behavior of thermoset silica-filled rubber blends

Chi-an Dai

Ya-chin Chen

Yu-tsen Liu

Jun-yi Wang

Fang-yen Lo

Chih-chen Hsieh

Chi-an Dai

Ya-chin Chen

Yu-tsen Liu

Jun-yi Wang

Fang-yen Lo

Chih-chen Hsieh

0 views
0 downloads