Aptamer field-effect transistors as neurochemical sensors to monitor neurotransmitters in vivo

Nako Nakatsuka

Kyung-ae Yang

You Seung Rim

Xiaobin Xu

John Abendroth

Chuanzhen Zhao

Yang Yang

Milan Stojanovic

Paul S Weiss

Anne Milasincic Andrews

0 views
0 downloads