Biodegradation and metabolic fate of levofloxacin via a freshwater green alga, Scenedesmus obliquus in synthetic saline wastewater

Jiuqiang Xiong

Mayur Kurade

Sung-eun Chang

0 views
0 downloads