Development of a practical and scalable synthesis of a Glucokinase activator

Yohei Yamashita

Yasuhiro Morinaga

Makoto Kasai

Takao Hashimoto

Yuji Takahama

Atsushi Ohigashi

Satoshi Yonishi

Motohiro Akazome

0 views
0 downloads