Polyion complex micelle incorporating TiO2 nanoparticles for effective sonodynamic therapy

Satoshi Yamamoto

Kazuki Furukawa

Masafumi Ono

Eiji Yuba

Atsushi Harada

Kenji Kono

0 views
0 downloads