Damping of acoustic vibrations in gold nanowires

Tuphan Devkota

Kuai Yu

Gary Beane

Gregory Hartland

0 views
0 downloads