Direct conversion of syngas into lower olefins and aromatics with bifunctional catalysts

Kang Cheng

Wei Zhou

Jincan Kang

Qinghong Zhang

Ye Wang

0 views
0 downloads