CO oxidation on supported Ir and Pt single atoms: Structural and kinetic study

Yubing Lu

Chun-te Kuo

Xiwen Zhang

Jiamin Wang

Hongliang Xin

Ayman Karim

0 views
0 downloads