Sub-micron resolution chemical imaging by wide-field mid-infrared photothermal microscopy

Yeran Bai

Delong Zhang

Ali Shakouri

Ji-Xin Cheng

0 views
0 downloads