C-terminal truncation decreases the metal ion dependence and improves stability of a thermophilic 1,4-α-glucan branching enzyme

Zhaofeng Li

Xiaofeng Ban

Caiming Li

Zhengbiao Gu

Li Cheng

Yan Hong

0 views
0 downloads