Scalable fabrication of one- and two-dimensional gold nanostructures for plasmonic biosensing applications

Chuanzhen Zhao

Xiaobin Xu

Abdul Ferhan

Naihao Chiang

Joshua Jackman

Qing Yang

Wenfei Liu

Anne Andrews

Nam-joon Cho

Paul S Weiss

0 views
0 downloads