All inorganic perovskite nanocrystals with precisely controlled optical properties and enhanced stability via non-linear amphiphilic block copolymers

Young Jun Yoon

Yihuang Chen

Jaehan Jung

Yajing Chang

Chunhao Lin

Shengtao Yu

Shuguang Zhang

Cheng-hsin Lu

Shuang Pan

Zewei Wang

Zhitao Kang

Vladimir V Tsukruk

Zhiqun Lin

0 views
0 downloads