Bio-production of isoprene precursor using engineered E. coli

Kristen Vogt

Yuxiao Wu

Kechun Zhang

0 views
0 downloads