Selective removal of iodide from water using reduced graphene oxide aerogel functionalized with Cu2O/Cu

Jiao Li

Xiaodan Liu

Jianzhong Zheng

0 views
0 downloads