Identification of translational recoding signals for an improved quadruplet codon decoding

Yan Chen

Xinyuan He

Wei Niu

Jiantao Guo

0 views
0 downloads