Process development of febuxostat using palladium- and copper-catalyzed C−H arylation

Masato Komiyama

Hideyoshi Tsuchiya

Mitsuru Teramoto

Naoki Yajima

Masayuki Kurokawa

Kunio Minamizono

Naoki Tsuchiya

Yoshiaki Kato

Yoshinori Sato

Masahiko Dohi

0 views
0 downloads